Echopper Terschelling

EERSTE

DE HUURDER: zal het contractvoertuig alleen en uitsluitend toewijzen aan de service van een individueel gebruik en / of rondleiding, waarbij het verboden is om het doel voor enig ander gebruik te variëren.
Het onjuiste gebruik van het voertuig en het niet naleven van de regels van de weg zijn alleen de verantwoordelijkheid van de bestuurder die onderhevig is aan dit huurcontract met De Groot Fietsen V.O.F. De Groot Fietsen V.O.F is vrijgesteld van elke onvoorzichtigheid die de bestuurder tijdens de duur van dit contract zou kunnen veroorzaken.

TWEEDE

GEBRUIK: Het is verboden voor de huurder het voertuig waarop dit contract betrekking heeft geheel of gedeeltelijk over te dragen, uit te lenen of te subleasenten gunste van derden, waarbij de De Groot Fietsen V.O.F het recht heeft om dit contract te beëindigen mocht dit wel het geval zijn. De Groot Fietsen V.O.F is in geen geval verantwoordelijk voor een andere persoon dan de bestuurder die geautoriseerd is door het inhuren van deze service. De E-Chopper voertuigen worden compleet gereviseerd en in perfecte staat geleverd, zodat de huurder de verplichting heeft om het E-Chopper voertuig in dezelfde staat terug te brengen als dat deze werd afgeleverd. Eventueel ontstane schade wordt door de huurder betaald en wordt verrekend met de borg van het contract. In geval van diefstal, verlies of enig ander item gedurende de looptijd van dit contract, is de huurder verplicht om De Groot Fietsen V.O.F 100% van de totale waarde van het voertuig binnen 48 uur te betalen.

DERDE

DUUR: Het contract kan aan het einde van de overeenkomst worden hernieuwd, indien beide partijen dit overeenkomen. Als er geen verlenging is, is de huurder verplicht om het voertuig in dezelfde staat te retourneren als deze werd afgeleverd.
VIERDE – PRIJS: De overeengekomen prijs voor de huur van het voertuig is €35,- Per dag, dit bedrag wordt in rekening gebracht bij levering van het voertuig en ondertekening van dit document.

VIJFDE

SNELHEID EN WEGEN: De maximale toegestane snelheid met de E-Choppers bedraagt 25 km/u, deze snelheid mag in geen geval overschreden worden. Voor het voertuig gelden de algemene verkeerswetten in Nederland. Ook deze mogen in geen geval overschreden worden. De Groot Fietsen V.O.F laat het gebruik van auto(snel)wegen niet toe omdat deze wettelijk verplicht zijn gebruik te maken van de fietspaden in Nederland. De Groot Fietsen V.O.F kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik of niet-naleving van deze clausule.

ZESDE

DE HUURDER ontvangt het voertuig in perfecte staat en gebruik inclusief kenteken en de WA-verzekering op het voertuig.

ZEVENDE

Het is De Groot Fietsen V.O.F verplicht om de buitenkant van het voertuig schoon te houden en dagelijks de batterij, remmen en het voertuig te checken.

ACHTSTE

Elke schade of breuk die optreedt tijdens de looptijd van dit contact, in het voertuig, moet worden gerepareerd of vervangen zijn op kosten van de huurder

NEGENDE

Overtredingen van verkeer, ongevallen en botsingen gepleegd door de huurder en die overeenkomen met het voertuig, vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder welke tevens alle kosten en schade draagt.

TIENDE

DE HUURDER zal een bedrag van € 50,- achterlaten middels cash of creditcard, als garantie voor de omgang met het voertuig, welke aan het einde van het contract zal worden geretourneerd na verificatie van het schadeloos terug brengen van het voertuig. De Groot Fietsen V.O.F is niet verplicht rente over dit bedrag te betalen.

ELFDE

De Groot Fietsen V.O.F behoudt zich het recht voor om dit contract te beëindigen wegens schending van één van de bovenstaande clausules door de huurder.


Englisch

FIRST – THE TENANT will assign the contract vehicle only and exclusively to the service of an individual use and / or tour, where it is forbidden to vary the purpose for any other use. The incorrect use of a E-Chopper
and non-compliance with the rules of the road are only the responsibility of the driver who is subject to this lease with De Groot Fietsen V.O.F. De Groot Fietsen V.O.F is exempt from any carelessness that the driver might
cause during the term of this contract.

SECOND – USE: It is forbidden for the lessee to transfer, lend or sublease the vehicle to which this contract relates in whole or in part, the De Groot Fietsen V.O.F has the right to terminate this contract if it does being the
case. De Groot Fietsen V.O.F is in no way responsible for any person other than the driver who is authorized by hiring this service. The vehicles are completely overhauled and delivered in perfect condition, so that the lessee has the obligation to return the E-Chopper to the same condition as it was delivered. Possible damage is paid by the tenant and is settled with the bail of the contract. In case of theft, loss or any other
item during the term of this contract, the tenant is obliged to pay De Groot Fietsen V.O.F 100% of the total value of the Spyder vehicle within 48 hours.

THIRD – DURATION: The contract can be renewed at the end of the agreement if both parties agree. If there is no extension, the lessee must return the vehicle in the same condition as it was delivered.

FOURTH – PRICE: The agreed price for the rental of the vehicle is € 35,- a day this amount will be charged upon delivery of the vehicle after signing this document.

FIFTH – SPEED AND ROADS: The maximum permitted speed with the E-Choppers, Fatbikes & Vintage Wheels is 25 km / h, this speed must not be exceeded under any circumstances. The general traffic laws in the
Netherlands apply to the Spyder Quad. These can also not be exceeded in any case. E-Choppers, Fatbikes & Vintage Wheels do not allow the use of car (fast) roads because they are legally obliged to use bicycle paths in
the Netherlands. De Groot Fietsen V.O.F can in no case be held liable for improper use or non-compliance with this clause.

SIXTH – THE TENANT has received the vehicle in a perfect condition and is including license plate and with liability insurance on the vehicle.

SEVENTH – It is mandatory for De Groot Fietsen V.O.F to keep the exterior of the vehicle clean and check the battery, brakes and vehicle daily.

EIGHTH – Any damage or breakage that occurs during the term of this contact, in the vehicle, must be repaired or replaced at the expense of the tenant

NINTH – Violations of traffic, accidents and collisions committed by the lessee and corresponding to the vehicle, are the responsibility of the lessee who also bears all costs and damage.

TENTH – THE TENANT will leave an amount of € 50,- by cash or credit card, as a guarantee for the handling of the vehicle, which will be returned at the end of the contract after verification of the reimbursement of the
vehicle. De Groot Fietsen V.O.F is not obliged to pay interest on this amount.

ELEVENT – De Groot Fietsen V.O.F reserves the right to terminate this contract for breach of one of the above clauses by the tenant.